Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

Γεώργιος Ραχούτης - Georgios Rachoutis. 23rd UBE Biennale 2009. JAPAN
Ο γλύπτης Γεώργιος Ραχούτης έλαβε μέρος στην 23η UBE Biennale 2009 της Ιαπωνίας, από 3 Οκτώβρη έως 15 Νοέμβρη. Τη συμμετοχή του στη Μπιενάλε Γλυπτικής, πέτυχε έπειτα από διεθνή διαγωνισμό μεταξύ 392 συμμετοχών από 42 χώρες.
Το έργο του «Ακτινοβολία» επιλέχτηκε από την επιτροπή της Biennale στα τελικά 20 έργα που τοποθετήθηκαν στο Πάρκο Γλυπτικής του Μουσείου Tokiwa. Σημειώνεται ότι είναι ο πρώτος Έλληνας που επιλέγετε μέχρι σήμερα σε αυτή τη διοργάνωση.

The sculptor Georgios Rachoutis participates in the 23rd UBE Biennale 2009 of Japan, from 3 October until 15 November. His participation in the Sculpture Biennale, it achieved then from international competition between 392 participants from 42 countries.

His work “Radiation” was selected by the committee of Biennale in the final 20 works that will be placed in the Park of Sculpture of Tokiwa Museum. It is notable that he is the first Greek that is selected up to today in this organisation.

Finalists for full size creation.

 
Rossner Christoph, Germany. Georgios Rachoutis, Greece. Masayuki Sugiyama, Japan. Tetsurou Yamasaki, Japan. Nobuo Yoshimura, Japan. Masamitsu Komuro, Japan. Axel Anklam, Germany. Hiroaki Nakayama, Japan. Hidenori Oi, Japan. Yasuhiko Muranaka, Japan. Ryusuke Sueda, Japan. Ryoji Goto, Japan. Kenji Inumaki, Japan. Nobuaki Takeara, Japan. Jitsuya Ozaki, Japan. Susumu Ikegami, Japan. Kouhei Sano, Japan. Sang Uk Yom, Korea. Rath Geber Attila, France. Phyllis Baker Hammond, America.

 

Η UBE Biennale έπειτα από τις Biennale της Βενετίας και του Σάο Πάολο, κατέχει την τρίτη θέση σε παλαιότητα και κύρος στον κόσμο. Άρχισε το 1960 στο βοτανικό κήπο Tokiwa στα πλαίσια μιας μεγάλης πράσινης εκστρατείας με τίτλο ‘’Επίδεσμος της πόλης με λουλούδια’’ με στόχο να επουλωθούν οι περιβαλλοντικές και οι κοινωνικές πληγές που είχε αφήσει στην περιοχή, η ραγδαία βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τότε και σχεδόν για 50 χρόνια, η Ube Biennale προσέφερε το επίτευγμα ενός Μουσείου κι ενός Πάρκου Σύγχρονης Γλυπτικής το οποίο επεκτείνεται σε όλη την πόλη με εκατοντάδες υπαίθρια έργα και συγκεντρώνει το διεθνές ενδιαφέρων ως ντεμπούτο ανάδειξης για τους γλύπτες όλου του κόσμου.The UBE Biennale after the Biennale of Venice and Sao Paolo, occupy the third place in age and prestige in the world. Began in 1960 in the botanic garden Tokiwa within the framework of a big green campaign titled `'Bandage of city with flowers'' with aim to heal the environmental and social wounds that, the rapid industrial and economic growth had left in the region, after the Second World War. Since then and almost for 50 years, Ube Biennale offered the realisation of a Museum and Park of contemporary Sculpture which extends in the all city with hundreds open-air works and gather the international interesting as a debut of election for the sculptors of all world.


Η Διεθνής UBE Biennale Γλυπτικής 2009 παρουσιάζεται στο Tokiwa Museum και διοργανώνεται από τους Ube City , Committee of UBE Biennale,The Mainichi Newspapers. Τελεί υπό την αιγίδα των Yamaguchi Prefecture, Agency for Cultural Affairs και έχει την υποστήριξη των Ube Industries Ltd, TV Yamaguchi Broadcasting Systems, The Japan Foundation,NHK Yamaguchi, Akiyoshidai International Art Village, The Kao Foundation for Arts and Sciences, Energia Culture and Sports Fountation.

The international UBE Biennale of Sculpture 2009 is presented in Tokiwa Museum and organised by Ube City, Committee of UBE Biennale, The Mainichi Newspapers. Takes place under the aegis of Yamaguchi Prefecture, Agency for Cultural Affairs and has the support of Ube Industries Ltd, TV Yamaguchi Broadcasting Systems, The Japan Foundation, NHK Yamaguchi, Akiyoshidai International Art Village, The Kao Foundation for Arts and Sciences, Energy Culture and Sports Foundation.


Η «Ακτινοβολία» του Γιώργου Ραχούτη αποτελεί μια γλυπτική εγκατάσταση ύψους τεσσάρων μέτρων και πλάτους δύο μέτρων. Τέσσερα κάθετα διάφανα επίπεδα ακρυλικής ρητίνης, συμβολίζουν την ενέργεια και την ισορροπία μεταξύ των δυνάμεων του ουρανού και της γης .
Οριζόντιοι ανοξείδωτοι σωλήνες αναπαριστούν τις ραδιενεργές ακτίνες. Διαπερνούν τις διάφανες επιφάνειες και αντανακλώντας το φως, δίνουν την αίσθηση μιας αιωρούμενης μόνιμης απειλής πάνω από το τοπίο που καθρεφτίζεται στις διαφάνειες. Το έργο αποτελεί μια εικαστική αναφορά στο εγκληματικό γεγονός της ρίψης των δύο ατομικών βομβών στην Ιαπωνία και στις ολέθριες επιπτώσεις της ραδιενέργειας που συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.The “Radiation ” of Georgios Rachoutis, compose a sculptural installation of four metres height and of two metres width. Four vertical transparent levels of acrylic resin, symbolize the energy and the balance between forces of sky and ground. Horizontal stainless pipes represent radioactive rays. They penetrate the transparent surfaces and reflecting the light, they give the sense of a hovering permanent threat above the landscape that is mirrored on the transparencies. The work constitutes a conjectural reference in the criminal fact of throwing the two atomic bombs in Japan, and in the disastrous repercussions of radioactivity that are continued up to today.


Xρηματοδοτήθηκε από το Μουσείο Tokiwa και κατασκευάστηκε στα εργαστήρια Ueno και Morichika στο Ube.

The work was financed by the Museum Tokiwa and was manufactured in the laboratories Ueno

 and Morichika in Ube

.

Για τις ανάγκες της εγκατάστασης του έργου ο Γιώργος Ραχούτης ταξίδεψε και παρέμεινε στη μακρινή Ιαπωνία για 10 ημέρες. Δηλώνει γοητευμένος από τον πολιτισμό και την ευγένεια αυτής της χώρας.

‘’Έμεινα στην Ιαπωνία για λίγο χρονικό διάστημα αλλά μου ήταν αρκετό για να γνωρίσω και να θαυμάσω το πολιτιστικό της επίπεδο.
Είναι μεγάλη τιμή για μένα η επιλογή και η συμμετοχή μου στην 23η UBE Biennale ‘09, αλλά ακόμη μεγαλύτερη τιμή είναι η φιλία που γεννήθηκε και αναπτύχθηκε, μέσα από την διαδικασία της κατασκευής του έργου μου, με τον Καλλιτέχνη, Αρχιτέκτονα, Οραματιστή, Πρωτεργάτη και Διε/ντη της Μπιενάλε Akira Sasaki. Αφιέρωσα το γλυπτό μου σ’ αυτή τη φιλία, καθώς και ως διαχρονικό φόρο τιμής, σε όλα τα θύματα της ατομικής ραδιενέργειας, που πλήρωσαν και συνεχίζουν να πληρώνουν με τη ζωή τους, την καταστροφική μισαλλοδοξία, στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, που απέχουν μόλις λίγα χιλιόμετρα από τη πόλη Ube.
Δυστυχώς ύστερα από τόσα χρόνια που πέρασαν από το βίωμα μιας τέτοιας τραγικής εμπειρίας, τα πυρηνικά οπλοστάσια ανά τον κόσμο, δεν έχουν καταργηθεί, αλλά αναβαθμίζονται με άλλοθι την παγκόσμια ασφάλεια.
Με την ελπίδα ποτέ ξανά να μη ζήσει η ανθρωπότητα ένα παρόμοιο ολέθριο γεγονός, εύχομαι το έργο μου να μεταδίδει στην πόλη, όλα τα συναισθήματα αγάπης, φιλίας, συναδέλφωσης και εκτίμησης που αισθάνομαι για το λαό της Ιαπωνίας’’.For the needs of install ting the work Giorgos Rachoutis travelled and stayed in the distant Japan for 10 days. He declares charmed by the culture and the politeness of this country.

''I remained in Japan for a little time, but it was enough to meet and admire the cultural level.
It is a big honour to me the choice for my participation in the 23rd UBE Biennale `09, but still bigger honour is the friendship that been born and was developed, through the process of the manufacture of my work, with the Artist, Architect, Visionary and Director of the Biennale Akira Sasaki. I dedicated my sculpture in this friendship, as well as a diachronic homage, in all the victims of the atomic radioactivity, that paid and continue to pay with their life, the devastating intolerance, in Hiroshima and in Nagasaki, that abstain hardly few kilometres from the city Ube.
Unfortunately after so many years that have passed since the experience of such a tragic experience, the nuclear arsenals of all over the world, have not been abolished, but are upgraded using for alibi the world safety.
With the hope that the humanity will never again live a similar disastrous fact, I wish my work to transmit in the city, all the sentiments of love, friendship, fraternization and appreciation that I feel for the population of Japan''.